Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují, jakým způsobem nakládá naše společnost Měrka, Novák a partneři, s. r. o., IČ: 047 69 678, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 650 97 (dále jen jako „Společnost“) s Vašimi údaji, včetně těch získaných prostřednictvím našich internetových stránek www.merkanovak.cz (dále jen „Web“). A tímto Vás chceme informovat o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme.

 1. Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu
 2. Doba, po kterou jsou Vaše informace zpracovávány
 3. Zasílání obchodních sdělení
 4. Jakým způsobem tyto informace využíváme
 5. Jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit
 6. Cookies

 

1. Jaké informace a z jakého důvodu shromažďujeme:

V souvislosti s poskytováním právních služeb o Vás shromažďujeme zejména následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • adresu
 • datum narození či rodné číslo
 • telefonní kontakt
 • e-mailovou adresu
 • bankovní údaje
 • název obchodní firmy
 • identifikační nebo daňové číslo
 • IP adresu a obdobné údaje
 • údaje související s Vašimi konkrétními otázkami, kterými můžou být i citlivé údaje vycházející z trestněprávních rozhodnutí, údaje o rodinném stavu, údaje o Vašich obchodních partnerech, zaměstnancích nebo osobách, se kterými právně jednáte nebo s nimi řešíte spor, případně údaje o majetku, práci, zdraví, angažovanosti či zálibách apod. Stránky rovněž pracují se soubory cookies.

Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyli schopni poskytnout naše služby. Osobní údaje využíváme pouze a výlučně za účelem právních služeb a informování i nich.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám.

 

2. Doba, po kterou jsou Vaše informace zpracovávány

 • V první řadě, se snažíme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, přičemž dodržujeme veškeré povinnosti, které nám plynou ze zákona a s ohledem na zajištění kvality našich služeb.
 • Vaše osobní informace ukládáme do naší zašifrované databáze.
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a plnění povinností z něj plynoucích a dále dle povinností, které jsou stanoveny v právních předpisech (zejména z důvodu plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii).
 • Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje uchovávat po dobu dalších 4 let. Během těchto čtyř let již budeme uchovávat jen ty osobní informace, které jsou nezbytné pro naši, popřípadě Vaši, obranu v případném soudním sporu. Jestliže naše služby nevyužijete znovu, nebo pokud to v určitém případě není nutné z důvodu konkrétního zákonného zákazu či Vašeho zájmu, tak po uplynutí této doby budou Vaše údaje z naší databáze odstraněny.

 

3. Zasílání obchodních sdělení

  • Při poskytování jakékoli služby Vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasláním obchodních sdělení. Skrze obchodní sdělení Vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, jehož prostřednictvím se z odběru obchodních sdělení odhlásíte.
  • V souvislosti se zasíláním obchodních sdělení od Vás můžeme požadovat a zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména:
   1. jméno a příjmení
   2. adresu
 • telefonní číslo
 1. e-mailovou adresu
 2. název obchodní firmy
 3. Vaše zájmy a preference (za účelem vytvoření personalizovaného obsahu, abychom Vám poskytovali, co nejrelevantnější informace)

 

4. Účel zpracování těchto údajů a právní základ zpracování

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se liší na základě účelu zpracování. Osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

 • poskytování právních služeb a informování o nich
  • Vaše údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytovat naše právní služby.
  • Vždy vyžadujeme pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naše služby v perfektní kvalitě. Bez těchto údajů bychom Vám nemohli služby poskytnout a následkem by mohla být nemožnost uzavření smlouvy či jejího plnění.
 • plnění právních povinností
  • Vaše údaje zpracováváme zejména v souvislosti s povinnostmi účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
  • Vaše údaje rovněž zpracováváme za účelem řádného vedení advokátního spisu a plnění povinností dle předpisů o advokacii, včetně elektronické komunikace, seznamu kontaktních údajů a poskytovaných služeb.
 • poskytování právních novinek, tipů a marketingových nabídek
 • ochrana oprávněného zájmu Společnosti
  • Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování naší Společnosti, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporu či vymáhání našich právních nároků.
  • Kromě výše uvedeného můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro Vaši identifikaci ve smyslu zákona o advokacii, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.

 

5. Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit

 • Právo na zpřístupnění informací
  • Právo na zpřístupnění informací znamená, že nás kdykoli v budoucnu můžete požádat o zaslání zprávy, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že takové údaje zpracováváme, máte právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme a můžete rovněž žádat o kopii těchto údajů. Jestliže nám budou Vaše údaje zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost, nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, informovat i o případných osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše informace získali.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  • Kdykoli nás můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Váš požadavek vyřídíme bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na naše aktuální technické možnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že nás můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. A to v následujících případech:
   1. jestliže nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti,
   2. pokud Vaše osobní údaje budou zpracovány protiprávně, a Vy požádáte pouze o omezení jejich použití namísto jejich vymazání,
   3. v případě, že své osobní údaje budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků a my je již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb,
   4. i v případě, kdy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody převažují nad Vašimi zájmy.
  • Právo na vymazání osobních údajů – právo být zapomenut
   1. Na Vaši žádost vymažeme Vaše osobní údaje, a to v případě že:
    1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
    2. jejich zpracování je protiprávní
    3. vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
    4. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské Unie nebo vnitrostátními právními předpisy
    5. odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu)
   2. Od oznámení takových skutečností zasláním zprávy, máte právo na to, abychom takto zpracované údaje bez zbytečného odkladu vymazali.
 • Na Vaši žádost o vymazání údajů je nemůžeme vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Právo na přenositelnost údajů
  1. Můžete nás požádat, abychom Vám poskytli osobní údaje, které se Vás týkají a které jsou námi automatizovaně zpracovávány. Zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme.
  2. Rovněž nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů. Ovšem povinnost tak učinit máme jen v případě, že osobní údaje již tímto způsobem zpracováváme.
 • Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
  1. Toto právo znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento nás důvod převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
  2. Námitky můžete vznést i proti zpracování pro účely marketingových aktivit (jde např. o zasílání obchodních sdělení), a to na výše uvedenou e-mailovou adresu. Vznesené námitky nejprve vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejich vyřízení. V případě, že bude námitce vyhověno, již nebudeme dané údaje pro účely marketingových aktivit zpracovávat. Ovšem může nastat i situace, kdy nebude možné dané námitce vyhovět.
 • Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  1. V případě, že budete nespokojeni s vyřízením Vaší žádosti nebo podle Vašeho názoru nesplníme všechny právní povinnosti, které nám vznikají v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mailem, či jinou cestou. Více informací naleznete na webových stránkách Úřadu – www.uoou.cz.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
  1. V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasílám kdykoli i bez udání důvodu buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, popř. zasláním zprávy.

6. Cookies

 • Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče a umožňuje zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Díky souborům cookies je užívání internetových stránek efektivnější, protože navštívená internetová stránka si může o uživateli ukládat informace, které o něm zjistí a může tak postupně zjišťovat jeho konkrétní zájmy. Právě pro tyto vlastnosti mají cookies význam pro ochranu soukromí.
 • Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v nastavení v internetovém prohlížeči.
 • Upozorňujeme, že při odmítnutí používání souborů cookies je možné, že některé funkce webových stránek nebude moci plně využívat.
 • Tento Web používá tzv. relační neboli dočasné cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení Webu. A rovněž využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do té doby, než je smažete.
 • Web využívá cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k našemu webu a jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Ty mohou být dočasně nebo trvalé.
  1. Nezbytné cookies – umožňují navigaci po Webu a využívání základních funkcí, nijak Vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje
  2. Výkonnostní cookies – slouží k analýze způsobu využívání Webu jako je počet návštěv, čas strávený na Webu apod. Takto získané údaje jsou anonymní.
 • Cookies třetích stran – jde o cookies, které jsou přiřazeny k jiné doméně, něž je doména našeho Webu i přesto, že se nacházíte na našem Webu. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš Web a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.
  1. Funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů apod., jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů
  2. cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazovaní cílených reklam na Webu. Jejich prostřednictvím může docházek k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak využíváte náš Web, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.