Obchodní podmínky

pro poskytování právních služeb on-line prostřednictvím internetových stránek www.merkanovak.cz (dále jen „Web“)

Obchodní podmínky pro poskytnutí právních služeb (dále jen „Podmínky“) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii (dále jen „zák. o advokacii“)

Provozovatelem výše uvedeného Webu a poskytovatelem právních služeb je společnost:

Advokátní kancelář Měrka, Novák a partneři, s. r. o., IČ: 047 69 678
se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 650 97
tel. + 420 775 555 905, e-mail: kancelar@merkanovak.cz
(dále jen „Poskytovatel“)

Klientem je osoba, která je objednatelem právních služeb on-line prostřednictvím internetových stránek www.merkanovak.cz (dále jen „Klient“).

(Poskytovatel a Klient dále též jako „Strany“)

1. Předmět závazku

 • Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi právní služby on-line prostřednictvím Webu v souladu s těmito Podmínkami a Klient se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu za konkrétní právní službu.
 • Konkrétní právní služba, která je Klientovi poskytnuta bude specifikována při uzavření smlouvy nebo prostřednictvím vyplněného formuláře umístěného na Webu.

2. Komunikace Poskytovatele a Klienta

 • V rámci uzavírání smlouvy o poskytování právních služeb souhlasí Poskytovatel a Klient s použitím prostředků komunikace na dálku.
 • Za komunikaci na dálku se dle těchto Podmínek považuje:
  1. písemná komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrních služeb či doručená osobně
  2. vyplnění příslušného formuláře nebo dotazníku Klientem prostřednictvím Webu
  3. komunikace e-mailem a telefonem za použití e-mailových adres a telefonních kontaktů
  4. komunikace prostřednictvím aplikace Skype, popř. na výslovnou žádost Klienta i komunikace prostřednictvím jiné aplikace, určené ke komunikaci na dálku
 • Náklady na komunikaci si nese každá strana sama.
 • Aby Klientovi mohla být poskytnuta právní služba on-line prostřednictvím Webu, je Klient povinen vyplnit veškeré požadované údaje u daného typu formuláře na Webu.
 • Před každou novou objednávkou je Klient povinen aktualizovat všechny své osobní údaje, které uvedl v dotazníku na Webu.

3. Ochrana spotřebitele

 • V případě, že je Klient fyzickou osobou, která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytování právních služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Klient spotřebitelem a vztahují se na něj zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele.
 • V opačném případě, tedy pokud tak činí v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, Klient spotřebitelem není a ustanovení o ochraně spotřebitele se na něj nevztahují.
 • Klient jako spotřebitel má zejména:
  1. právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
  2. právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy, kdy tyto jsou obsaženy v těchto Podmínkách
  3. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy
 • V případě, že je Klient spotřebitelem a poskytne výslovný souhlas se započetím poskytování služby před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácí tím právo odstoupit v dané lhůtě, jestliže je služba splněna. Pokud však služba v této lhůtě splněna není, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Zároveň tím Klientovi vzniká povinnost uhradit Poskytovateli poměrnou část za plnění, které mu již bylo poskytnuto.
 • Pokud Klient, který je spotřebitelem, neposkytne svůj výslovný souhlas se započetím poskytování služby před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, má právo v této lhůtě od uzavření smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Klient informuje Poskytovatele o odstoupení od smlouvy. Finanční prostředky, které Poskytoval od Klienta přijal mu vrátí stejným způsobem nebo způsobem, který si Klient zvolí.
 • Uzavřel-li Klient, který je v postavení spotřebitele, smlouvu o poskytnutí právních služeb a vznikne-li mezi Stranami spor ze smlouvy, a tento spor se Stranám nepovede vyřešit přímo, má Klient právo obrátit se na Českou advokátní komoru, aby byl daný spotřebitelský spor vyřešen mimosoudně. Českou advokátní komoru může kontaktovat buď na adrese Národní 16, 110 00 Praha 1, prostřednictvím webu cak.cz, e-mailem: epodatelna@cak.cz nebo telefonicky na 221 729 011. Klient může své právo na mimosoudní vyřešení daného sporu uplatnit nejpozději do 1 roku ode dny, kdy u Poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je jeho předmětem.

4. Uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby

 • Nabídka právních služeb, která je uvedena na Webu není nabídkou na uzavření smlouvy, ale má pouze informativní charakter. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí právní služby, až na výjimky stanovené právními předpisy. Veškeré nabídky na tomto Webu jsou tedy nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.
 • Smlouva je uzavřena
  1. potvrzením nabídky Klienta na uzavření smlouvy Poskytovatelem elektronickou poštou, kterou Klient uvedl k zaslání jeho poptávky či na jinou adresu elektronické pošty uvedené Klientem
  2. okamžikem provedení platby za právní službu Poskytovateli, pokud k tomu došlo ještě před potvrzením nabídky Klienta elektronickou poštou, nebo k takovému potvrzení vůbec nedošlo
 • Nabídka poskytnutí právní služby a ceny za ně zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu. V případě, že byly zaslány e-mailem, do okamžiku zaslání změněné nabídky nebo ceny Klientovi nebo její úhrady Poskytovateli či odsouhlasení změny ze strany Klienta. Rozhodující je, okolnost, která nastane dříve.

5. Ceny služeb a jejich úhrada

 • Na Webu je uvedena orientační nabídka právních služeb. Cena za danou službu bude stanovena vždy individuálně na základě komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem, v závislosti na tom, jak složitá a časově náročná je poptávaná právní služba.
 • Poskytovatel je plátcem DPH. Daňový doklad za poskytnuté služby Poskytovatel zašle Klientovi v elektronické podobě na e-mailovou adresu.
 • Cenu služeb může Klient uhradit Poskytovateli bezhotovostně, prostřednictvím platební brány.
 • Klient je povinen uhradit cenu právní služby společně s uvedením přiděleného variabilního symbolu.
 • Cena za poskytnuté služby je v případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány nebo převodu uhrazena okamžikem připsání platby na účet poskytovatele č.ú. 1345781003/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Účet Poskytovatele).
 • Není-li mezi Stranami sjednáno něco jiného, Poskytovatel Klientovi poskytne právní službu, zpřístupní mu ji nebo mu zašle její výsledek, až potom, co dojde k uhrazení ceny služby Klientem.

6. Podmínky poskytování právních služeb a práva z vadného plnění

 • Poskytovatelem veškerých služeb je kvalifikovaný advokát. Na poskytování těchto právních služeb se tak vztahuje zákon o advokacii.
 • Při poskytování právních služeb se Poskytovatel řídí zákonem o advokacii, etickým kodexem advokátů – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, dostupné na cak.cz a dalšími stavovskými předpisy České advokátní komory a právními předpisy.
 • Práva a povinnosti Stran, která nejsou mezi Stranami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o advokacii a občanského zákoníku.
 • Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí právní služby v případě, že by to bylo v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem, dobrými mravy či stavovskými předpisy České advokátní komory nebo by to mohlo vést k nezákonné činnosti nebo k obcházení zákona.
 • Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou Klientovi v rozsahu stanoveném právními předpisy, především předpisy o advokacii. Pro tyto případy je Poskytovatel pojištěn.
 • Poskytovatel neodpovídá za škodu v případě, že výsledek jeho činnosti bude pozměněn nebo do něj bude zasaženo, nebo se s ním bez jeho souhlasu naloží jiným než dohodnutým nebo dovoleným způsobem.
 • Poskytovatel neodpovídá za škodu ani v případě, že je škoda způsobena v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů Klientem. Pro vyloučení všech pochybností je ujednáno, že tento článek se týká jak veškerých skutkových, tak i jiných informací, které jsou po Klientovi požadovány, a to včetně údajů zapisovaných do katastru nemovitostí. Klient bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel
  1. zásadně neověřuje autenticitu ani faktickou správnost klientem uvedených údajů,
  2. zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani autenticitu předkládaných listin,
  3. neprověřuje právní způsobilost smluvních stran k uzavření smlouvy a
  4. kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, který klient uvedl
 • Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se Smlouvou, tedy zejména za to, že:
  1. obsah Smlouvy odpovídá vzájemné komunikaci Stran vztahující se ke Smlouvě
  2. služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po sjednanou dobu
  3. služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí
 • Práva z vad (dále též „reklamace“) může Klient uplatnit písemně, zejména prostřednictvím e-mailu, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Současně je potřeba, aby Klient uvedl, v čem vadu spatřuje. Dodatečně zjištěné vady je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich uživatel dozví. Práva z vad je však možné uplatnit nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí sužby.
 • V případě oprávněného uplatnění práva z vad si Klient může zvolit zejména některé z následujících práv:
  1. bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby)
  2. přiměřená sleva z ceny služby
  3. odstoupení od Smlouvy v případě, že je vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení Smlouvy
 • Zvolený způsob řešení práv z vad sdělí Klient při uplatnění práv z vad nebo bezprostředně poté. Pokud si Klient nezvolí žádný ze způsobů řešení práv z vad, má nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 • Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží, jestliže o vadě věděl před poskytnutím služby, nebo pokud vadu sám způsobil, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.
 • Okamžikem uplatnění práva z vad je okamžik, kdy byl poskytovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
 • O přijaté reklamaci poskytovatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Doručené reklamace poskytovatel vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, nedohodnou-li se Strany jinak.
 • O uplatnění a vyřízení práv z vad poskytovatel vystaví Klientovi, který je spotřebitelem, písemné potvrzení.
 • Klient má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění práv z vad, uplatní-li jej do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.
 • 7. Ochrana osobních údajů a povinnost mlčenlivosti Poskytovatele

  • Ochrana osobních údajů Klienta je v souladu s příslušnými evropskými a českými právními předpisy, které upravují ochranu soukromí. Ochrana soukromí je podrobně upravena v „Zásadách ochrany osobních údajů“.
  • Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Tato povinnost mu plyne ze zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory. Tyto předpisy rovněž upravují výjimky, kdy Poskytovatel povinnost mlčenlivosti nemá.
  • Zprostit povinnosti mlčenlivosti může Poskytovatele pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce nebo právní nástupci Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Poskytovatele Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno Poskytovateli.

8. Zánik a odstoupení od smlouvy

 • Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření. V podrobnostech viz čl. 3 Podmínek.
 • Za podmínek uvedených v ustanovení § 20 zák. o advokacii má Poskytovatel právo vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb. Případem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy si budou odporovat zájmy Klienta a Poskytovatele nebo si budou odporovat zájmy jednotlivých Klientů Poskytovatele. V takovém případě Poskytovatel vrátí již uhrazenou odměnu za právní službu, která ještě nebyla poskytnuta, a to bezhotovostním převodem na účet Klienta.
 • Poskytovatel s Klientem si výslovně sjednávají, že Poskytovatel není povinen po ukončení této smlouvy činit za klienta neodkladné úkony ve smyslu ustanovení § 20 odst. 6 zák. o advokacii.

9. Závěrečná ustanovení

 • Uzavřením této Smlouvy Klient souhlasí, že mu Poskytovatel může posílat oznámení o svých službách, newslettery, informační e-maily a další informace. Ochrana osobních údajů Klienta se řídí dle Zásad ochrany osobních údajů Klienta.
 • Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky. Jestliže se tak stane, má Poskytovatel povinnost o této změně informovat Klienta nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změny Podmínek, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (zveřejněním na Webu) a rovněž každého Klienta jednotlivě prostřednictvím e-mailu. Klient má právo jednostrannou změnu Podmínek odmítnout a z tohoto důvodu oznámením na e-mail kancelar@merkanovak.cz vypovědět Smlouvu do 30 dní ode dne oznámení o změně Podmínek. V případě, že Klient Smlouvy způsobem uvedeným v tomto článku nevypoví, má se za to, že se změnou Podmínek souhlasí a ve vztahu k němu nabývá změna Podmínek účinnosti dnem v Podmínkách uvedeným.
 • Poskytovatel se může nechat ve všech věcech zastoupit jiným advokátem nebo advokátním koncipientem na základě substituční plné moci.
 • Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.
 • Textová podoba Podmínek je uložena u Poskytovatele. Na Webu Poskytovatele si Klient může Podmínky v textové podobě kdykoli stáhnout a odkaz na ně bude Klientovi odeslán na uvedený e-mail.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.2020.